float f;

//code to produce NaN f

if(f < 0){ 
}  
else if(f == 0){ 
}  
else if(f > 0){ 
}  
else{
  printf("NaN\n");                             
} 

如果f同时不大于/等于/小于0,那么f就应该是NaN,但是怎么生成这样的f值?我试过很多种方法,但都不行


1
NaN:not a number –  Yan.W 7年前  
NaN:not a number

1个回答

#include <stdio.h>

int main()
{
  float x = 0.0 / 0.0;
  printf("%f\n", x);
  return 0;
}

这段c代码就可以打印 nan